Profile of arnold518

arnold518

arnold518
gs19043
Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament APIO13_robots JOI13_watching
JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city IOI13_dreaming
IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
CEOI13_adriatic IOI11_garden balkan11_timeismoney IOI11_crocodile
IOI11_ricehub JOI14_ramen JOI14_bus JOI14_growing
JOI14_historical JOI14_bottle JOI14_friends JOI14_stamps
JOI14_joioji APIO14_sequence APIO14_beads JOI14_scarecrows
JOI14_voltage JOI14_straps JOI13_mountain JOI14_factories
JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival JOI14_pinball
IOI14_wall IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday
CEOI14_question_grader CEOI14_cake JOI13_collecting JOI13_koala
JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots BSC_0_0
BSC_0_1 JOI15_copypaste2 APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_teams KOI15_coin
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_match
CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi
JOI17_soccer JOI17_port_facility JOI17_abduction2 JOI17_dragon2
JOI17_coach JOI17_long_mansion JOI16_selling_rna JOI15_election_campaign
JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_cities BOI15_net
CEOI15_teams CEOI15_pipes APIO17_rainbow APIO17_merchant
KOI17_bucket KOI17_civilization KOI17_cook KOI17_shell
CEOI12_jobs JOI16_matryoshka JOI16_employment JOI16_sushi
JOI16_telegraph JOI16_skating JOI17_bulldozer CEOI17_oneway
CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic CEOI17_chase
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro
JOI18_library APIO18_duathlon JOI16_ho_t1 JOI16_ho_t2
JOI16_ho_t3 IOI09_salesman IOI08_printer IOI08_islands
IOI08_linear_garden IOI08_teleporters IOI08_pyramid_base IOI07_aliens
IOI07_sails IOI07_miners IOI07_pairs IOI07_training
JOI14_ho_t1 JOI14_ho_t2 JOI14_ho_t3 CEOI11_bal
CEOI11_tra BOI18_paths JOI15_memory JOI18_bubblesort2
JOI18_catdog JOI18_collapse JOI18_xylophone KOI18_arrowH
KOI18_XCorr KOI18_matrix CEOI18_glo CEOI18_lot
CEOI18_toy CEOI18_tri IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf COCI18_teoreticar NOI18_safety JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_examination
JOI19_naan JOI19_meetings JOI19_antennas JOI19_designated_cities
JOI19_lamps JOI19_cake3 JOI19_mergers FXCUP4_squad
BOI19_valley APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps
BOI17_railway BOI17_toll CEOI09_harbingers CEOI10_pin
CEOI10_tower JOI19_jumps IOI19_shoes IOI19_split
IOI19_rect IOI19_vision CEOI19_cubeword CEOI19_diameter
CEOI19_magictree JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3
JOI20_ho_t5 JOI20_building4 JOI20_joitter2 JOI20_constellation3
JOI20_capital_city JOI20_treatment