Profile of dolphingarlic

dolphingarlic

dolphingarlic
Solved problems
tutorial2 tutorial3 IOI11_race IOI12_tournament
IOI12_supper JOI13_watching JOI13_synchronization IOI12_scrivener
IOI12_city IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_artclass
IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game balkan11_medians
IOI11_garden IZhO12_apple IZhO11_triangle NOI13_gw
IZhO14_blocks IOI11_crocodile IOI11_ricehub APIO14_sequence
APIO14_beads BOI14_friends JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_question_grader
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_horses IOI15_sorting IOI16_reverse IOI16_laugh
IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy IOI16_paint
IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap
CEOI16_icc JOI17_foehn_phenomena JOI16_joiris BOI16_bosses
BOI16_park BOI13_ballmachine BOI13_numbers BOI13_brunhilda
BOI13_tracks BOI15_net BOI15_hac COCI16_vjestica
COCI17_sirni CEOI15_teams CEOI15_bobek APIO17_rainbow
APIO17_merchant APIO17_koala CEOI12_jobs POI13_usu
POI11_pio IOI17_wiring IOI17_train IOI17_prize
COCI17_cezar CEOI17_sure CEOI17_building IOI17_coins
JOI18_stove JOI18_art JOI18_commuter_pass JOI18_tents
JOI18_airline JOI18_library IOI09_garage IOI09_mecho
IOI09_regions IOI09_salesman IOI08_printer IOI08_linear_garden
IOI08_teleporters IOI07_flood IOI07_sails IOI07_miners
IOI07_pairs IOI07_training BOI18_paths JOI18_bubblesort2
JOI18_xylophone BOI18_election CEOI18_glo IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_doll COCI18_nadan COCI18_strah
NOI18_collectmushrooms NOI18_lightningrod COCI18_magnus COCI18_pismo
COCI18_sajam COCI19_elder JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
COCI19_lun COCI19_konj COCI19_slicice JOI19_naan
FXCUP4_cross BOI19_nautilus BOI19_valley BOI19_kitchen
APIO19_strange_device BOI17_catinatree BOI06_countries BOI06_jump
IOI19_cycle IOI19_job IOI19_packing IOI19_transfer
IOI19_shoes IOI19_vision COCI19_trol COCI19_lutrija