Profile of ymm

ymm

Solved problems
tutorial2 IOI11_race IOI12_tournament IOI12_supper
JOI13_watching JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city
IOI13_dreaming IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
IOI10_cluedo IOI10_quality IOI11_garden IZhO12_apple
IZhO11_triangle IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_blocks
IOI11_crocodile IOI11_ricehub APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads BOI14_friends JOI14_factories JOI14_fortune_telling2
JOI14_secret CEOI14_carnival JOI14_pinball IOI14_rail
IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
IOI14_holiday APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_boxes IOI15_horses IOI15_sorting IOI16_molecules
IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens APIO16_boat
APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_icc CEOI16_kangaroo
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_rope JOI17_port_facility JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing COI16_torrent BOI16_bosses
BOI16_park BOI16_cities BOI13_ballmachine BOI13_numbers
BOI13_tracks BOI15_net BOI15_hac CEOI15_teams
CEOI15_pipes CEOI15_bobek COCI15_baloni APIO17_merchant
CEOI12_jobs IOI17_wiring IOI17_prize IOI17_books
IZhO17_bootfall IZhO17_money IZhO17_subsequence IZhO17_game
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic
IZhO18_chessboard IZhO18_plan IZhO18_treearray IOI17_coins
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_tents JOI18_worst_reporter3
JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library COI18_paprike
info1cup17_eastereggs APIO18_circle_selection APIO18_duathlon IOI09_garage
IOI09_mecho IOI09_regions IOI08_printer IOI07_aliens
IOI07_sails IOI07_miners CEOI11_bal BOI18_paths
JOI18_bubblesort2 JOI18_xylophone BOI18_election CEOI18_clo
CEOI18_glo CEOI18_lot CEOI18_toy IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway COCI18_nadan
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_examination JOI19_lamps JOI19_mergers BOI19_nautilus
BOI19_valley BOI19_kitchen LMIO19_triusis APIO19_strange_device
APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_railway BOI17_toll
JOI19_jumps JOI19_remittance IOI19_shoes IOI19_rect
IOI19_vision IZhO19_stones IZhO19_sortbooks IZhO19_xoractive
IZhO19_segments IOI10_memory IOI10_traffic JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4 IOI09_poi
NOI18_knapsack eJOI19_xoranges eJOI19_rack JOI20_building4
APIO20_paint APIO20_swap JOI20_furniture JOI20_power
IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_stations
JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2 JOI21_ho_t3 JOI21_ho_t4
BOI21_books BOI21_servers BOI21_watchmen BOI21_prison
BOI21_xanadu JOI21_financial IOI21_candies IOI21_dna
BOI22_art IOI22_fish IOI22_prison
Submitted but unsolved problems