Profile of ainta

ainta

ainta
ainta
Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament GA3_map IOI11_parrots
KOI11_block APIO13_toll KOI13_factory JOI13_synchronization
GA4_ant GA4_birthday2 IOI12_city GA4_eraser
IOI12_rings IOI13_artclass IOI13_wombats IOI13_cave
IOI13_robots IOI13_game IOI10_saveit GA5_destroy
kriii1_A kriii1_D kriii1_B kriii1_C
kriii1_E kriii1_F kriii1_G kriii1_H
kriii1_I kriii1_J kriii1_K kriii1_M
kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2 CEOI13_treasure2
CEOI13_tram CEOI13_board balkan11_medians balkan11_trapezoid
balkan11_2circles CEOI13_adriatic IOI11_garden balkan11_timeismoney
IZhO13_specialg IZhO13_school IZhO13_rowords IZhO13_burrow
KPI13_socks IZhO12_ants IZhO11_triangle IZhO11_stones
IZhO11_oddeven IZhO11_kthpath NOI13_gw NOI13_ferries
CEOI12_highway IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_shymbulak
IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
YDX13_green YDX13_smallcycles NOI14_orchard NOI14_sightseeing
NOI14_obelisk JOI14_ramen JOI14_growing JOI14_bottle
JOI14_friends JOI14_stamps JOI14_joioji APIO14_palindrome
APIO14_sequence APIO14_beads TOKI14_multiple BOI14_coprobber
BOI14_sequence GA7_cabana BOI14_demarcation BOI14_postmen
JOI14_scarecrows JOI14_voltage JOI14_kanji JOI14_straps
GA7_rank GA7_stone GA7_twineagles JOI14_factories
JOI14_fortune_telling2 IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_question_grader kriii2_N
kriii2_AC kriii2_O kriii2_W kriii2_S
kriii2_U kriii2_V kriii2_WA kriii2_X
kriii2_Y kriii2_PE GA9_wire GA9_mcg
GA9_preserve NANA2_B NANA2_C NANA2_F
NANA2P_A JOI13_collecting JOI13_cake JOI13_koala
JOI13_construction BSC_0_0 BSC_0_1 BSC_0_3
JOI15_aaqqz JOI15_building3 JOI15_keys JOI15_road_development
OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b
OJUZ10_bubblesort APIO15_skyscraper APIO15_bridge kriii3_E
kriii3_A kriii3_Q kriii3_C kriii3_X
IOI15_towns KOI15_mat KOI15_queen kriii4_R
kriii4_S kriii4_E kriii4_T kriii4_C
kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3 IOI16_dna
IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_shortcut CEOI16_match
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_port_facility JOI17_sparklers
JOI17_arranging_tickets JOI17_broken_device JOI17_railway_trip JOI17_city
JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach JOI17_long_mansion
JOI17_park COI17_ili COI17_trapezi BOI16_swap
KRIII5_LM KRIII5_NO KRIII5_UV KRIII5_WX
KRIII5_YZ JOI16_matryoshka JOI16_memory2 JOI16_solitaire
JOI16_employment JOI16_sandwich JOI16_toilets JOI16_dungeon2
JOI16_sushi JOI16_telegraph JOI17_amusement_park JOI17_bulldozer
JOI17_golf CEOI17_chase APIO18_duathlon JOI16_ho_t1
JOI16_ho_t2 JOI16_ho_t3 JOI16_ho_t5 FXCUP3_gorgeous
FXCUP3_magic FXCUP3_aqua FXCUP3_judge FXCUP3_key
FXCUP3_firstsolve JOI18_catdog BOI07_sorting IOI18_combo
IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway
IOI18_meetings JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5 JOI19_examination JOI19_antennas JOI19_dishes
JOI19_transportations JOI19_designated_cities JOI19_lamps JOI19_timeleap
COI19_ljetopica FXCUP4_grid FXCUP4_island CEOI06_connect
CEOI06_meandian IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect
IOI19_line IZhO19_segments JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
JOI20_ho_t5 JOI20_joitter2 JOI20_constellation3 JOI20_harvest
JOI20_stray JOI20_capital_city JOI20_treatment CCO20_day1problem3
CCO20_day2problem3 IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets
IOI20_biscuits IOI20_stations JOI21_navigation2 IOI22_fish
IOI22_towers