Profile of GrindMachine

GrindMachine

Solved problems
IOI12_tournament JOI13_synchronization IOI13_cave IOI10_saveit
CEOI13_adriatic IOI11_garden IZhO13_specialg IZhO12_xor
CEOI12_highway IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile
APIO14_sequence BOI14_coprobber BOI14_postmen CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola
IOI14_friend IOI14_holiday CEOI14_question_grader CEOI14_cake
IOI15_boxes IOI15_scales IOI15_teams IOI15_horses
IOI15_sorting IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint
IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap
CEOI16_icc CEOI16_popeala JOI17_joioi JOI17_port_facility
JOI17_abduction2 JOI17_long_mansion JOI16_selling_rna JOI15_election_campaign
JOI15_sterilizing BOI16_cities COI15_zarulje COI15_nafta
BOI13_brunhilda BOI15_bow BOI15_net BOI15_hac
BOI15_tug COCI16_kralj COCI16_vjestica COCI16_zamjene
COCI17_rima COCI17_sirni CEOI15_indcyc CEOI15_teams
COCI15_relativnost COCI15_uzastopni APIO17_merchant CEOI14_007
CEOI12_jobs JOI17_amusement_park IOI17_wiring IOI17_simurgh
COCI17_plahte COCI17_garaza IZhO17_subsequence CEOI17_museum
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_mousetrap COCI17_krov
COCI18_pictionary IZhO18_chessboard IZhO18_nicegift IZhO18_sequence
IOI17_mountains JOI18_tents JOI18_candies JOI18_library
info1cup18_hidden info1cup17_eastereggs info1cup17_xorsum APIO18_new_home
IOI09_regions IOI09_salesman IOI08_printer IOI08_islands
IOI08_fish IOI07_sails IOI07_miners IOI07_pairs
IOI07_training CEOI11_mat CEOI11_hot CEOI11_tea
CEOI11_tra BOI18_polygon BOI18_genetics BOI18_paths
JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog JOI18_xylophone BOI18_election
BOI18_popa CEOI18_lot IOI18_combo IOI18_seats
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway COCI19_transport
JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t5 JOI19_antennas JOI19_cake3
JOI19_mergers COI19_tenis BOI19_nautilus BOI19_valley
BOI19_kitchen BOI19_necklace1 BOI19_olympiads APIO19_strange_device
APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_politicaldevelopment BOI17_railway
BOI17_toll BOI17_catinatree JOI19_jumps IOI19_job
IOI19_shoes IOI19_split IOI19_rect IOI19_vision
CEOI19_cubeword CEOI19_magictree IZhO19_sortbooks IZhO19_xoractive
JOI20_ho_t4 NOI19_feast NOI19_riggedroads JOI20_building4
JOI20_joitter2 JOI20_constellation3 JOI20_stray JOI20_capital_city
JOI20_treatment BOI20_joker BOI20_graph BOI20_village
NOI20_arcade CEOI20_fancyfence CEOI20_startrek CEOI20_cleaning
JOI20_power RMI20_floppy RMI20_peru JOI21_ho_t3
JOI21_ho_t4 JOI21_foodcourt JOI21_road_construction JOI21_ancient_machine
JOI21_meetings2 JOI21_worst_reporter4 BOI21_books BOI21_servers
BOI21_xanadu JOI21_crossing IOI21_candies IOI21_keys
RMI21_gardening RMI21_speedrun JOI22_ho_t3 JOI22_ho_t4
JOI22_misspelling JOI22_copypaste3 JOI22_team JOI22_sprinkler
JOI22_dango3 JOI22_fish2 JOI22_reconstruction APIO22_perm
BOI22_art BOI22_events BOI22_island BOI22_passes
CEOI22_abracadabra CEOI22_homework CEOI22_measures IOI22_fish
IOI22_prison IOI22_circuit IOI22_insects JOI23_passport
JOI23_council JOI23_tourism APIO23_sequence IOI23_closing