Profile of cig32

cig32

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament JOI13_watching IOI12_scrivener
IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_cave IOI13_robots
IOI10_cluedo IOI10_quality IZhO12_apple IOI11_crocodile
IOI11_ricehub APIO14_palindrome APIO14_sequence JOI14_factories
JOI14_fortune_telling2 CEOI14_carnival IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola APIO15_sculpture IOI15_boxes IOI15_horses
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint APIO16_boat
APIO16_gap CEOI16_kangaroo JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_port_facility JOI16_selling_rna JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
COCI17_poklon CEOI15_bobek APIO17_merchant CEOI12_jobs
JOI16_snowy JOI17_amusement_park IOI17_wiring COCI17_cezar
COCI17_doktor COCI17_san CEOI17_oneway CEOI17_sure
CEOI17_building CEOI17_palindromic COCI17_automobil IZhO18_chessboard
IZhO18_plan IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art
JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass COCI18_dostavljac JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro JOI18_candies
JOI18_library APIO18_duathlon JOI16_ho_t2 IOI09_garage
IOI08_printer IOI08_linear_garden IOI07_aliens IOI07_sails
IOI07_miners IOI07_pairs JOI18_xylophone CEOI18_glo
IOI18_combo IOI18_werewolf IOI18_doll JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_examination JOI19_mergers
BOI19_valley BOI19_kitchen BOI19_necklace1 APIO19_strange_device
APIO19_street_lamps BOI19_necklace4 BOI17_toll JOI19_remittance
IOI19_shoes IOI19_vision IZhO19_lyuboyn COCI20_nivelle
IOI10_memory IOI10_traffic JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2
JOI20_ho_t3 IOI09_poi IOI09_raisins info1cup20_trampoline
NOI20_mountains JOI20_building4 APIO20_paint APIO20_swap
CEOI20_fancyfence JOI20_power IOI20_tickets IOI20_mushrooms
IOI20_stations JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2 JOI21_ho_t3
JOI21_foodcourt JOI21_road_construction BOI21_books BOI21_prison
BOI21_swaps BOI21_xanadu APIO21_jumps JOI21_crossing
JOI21_financial IOI21_candies IOI21_dna IOI21_registers
CEOI21_diversity CEOI21_newspapers COCI21_ljeto COCI21_kamencici
COCI21_logicari COCI21_kaucuk COCI21_kutije COCI21_hiperkocka
COCI21_osumnjiceni COCI21_lampice COCI21_cijanobakterije COCI21_ekoeko
COCI22_autici COCI22_autobus COCI22_izbori COCI22_sarenlist
JOI22_ho_t1 JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t3 COCI22_kemija
COCI22_dijamant COCI22_radio JOI22_sprinkler JOI22_dango3
APIO22_perm BOI22_art BOI22_events BOI22_vault
BOI22_island BOI22_passes COCI22_med COCI22_zemljiste
COCI22_naboj COCI22_palindromi CEOI22_abracadabra CEOI22_homework
CEOI22_measures IOI22_fish IOI22_insects JOI23_currencies
JOI23_council JOI23_tourism JOI23_travel JOI23_ho_t1
JOI23_ho_t2 JOI23_ho_t4 APIO23_cyberland