Profile of cig32

cig32

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament JOI13_watching IOI12_scrivener
IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_cave IOI13_robots
IOI10_cluedo IOI10_quality IOI11_crocodile IOI11_ricehub
APIO14_sequence JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 CEOI14_carnival
IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola IOI15_boxes
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint APIO16_boat
APIO16_gap JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI16_selling_rna
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing COCI17_poklon CEOI15_bobek
APIO17_merchant CEOI12_jobs IOI17_wiring COCI17_san
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building COCI17_automobil
IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass COCI18_dostavljac JOI18_tents JOI18_worst_reporter3
JOI18_bitaro JOI18_library IOI09_garage IOI08_printer
IOI08_linear_garden IOI07_aliens IOI07_sails IOI07_miners
JOI18_xylophone CEOI18_glo IOI18_combo IOI18_werewolf
IOI18_doll JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3
JOI19_examination JOI19_mergers BOI19_valley BOI19_kitchen
BOI19_necklace1 APIO19_strange_device APIO19_street_lamps BOI19_necklace4
BOI17_toll JOI19_remittance IOI19_shoes IOI19_vision
IZhO19_lyuboyn COCI20_nivelle IOI10_memory IOI10_traffic
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 IOI09_poi
IOI09_raisins info1cup20_trampoline JOI20_building4 APIO20_paint
APIO20_swap CEOI20_fancyfence JOI20_power IOI20_tickets
IOI20_stations JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2 JOI21_ho_t3
JOI21_foodcourt BOI21_books BOI21_prison BOI21_xanadu
APIO21_jumps JOI21_financial IOI21_candies IOI21_dna
IOI21_registers JOI22_ho_t1 JOI22_ho_t2 JOI22_ho_t3
JOI22_sprinkler JOI22_dango3 APIO22_perm BOI22_art
BOI22_events BOI22_vault BOI22_island BOI22_passes
CEOI22_abracadabra CEOI22_measures IOI22_fish IOI22_insects