Profile of MKopchev

MKopchev

Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots JOI13_watching IOI12_rings
IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats IOI13_cave
IOI13_robots IOI10_saveit CEOI13_treasure2 balkan11_medians
balkan11_trapezoid balkan11_timeismoney CEOI12_highway IOI11_elephants
APIO14_sequence BOI14_coprobber BOI14_friends BOI14_portals
BOI14_postmen JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
CEOI14_carnival JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall
IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend CEOI14_question_grader
CEOI14_cake APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_boxes IOI15_scales IOI15_horses IOI15_sorting
IOI15_towns IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_paint
APIO16_boat APIO16_gap CEOI16_icc CEOI16_kangaroo
CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_joioi JOI17_port_facility JOI17_broken_device JOI17_long_mansion
JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
BOI16_bosses BOI16_cities BOI16_swap BOI15_net
BOI15_hac BOI15_tug CEOI15_indcyc CEOI15_teams
CEOI15_pipes CEOI15_bobek APIO17_merchant CEOI12_jobs
POI13_luk POI13_kon POI13_mor JOI17_bulldozer
POI11_kon POI11_liz POI11_pio POI11_sej
POI11_roz POI11_tem POI11_imp POI11_ins
POI11_met POI11_pat POI11_pro IOI17_wiring
IOI17_prize CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building
CEOI17_palindromic CEOI17_chase JOI18_stove JOI18_art
JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro
JOI18_candies JOI18_library APIO18_circle_selection BOI11_grow
CEOI11_hot CEOI11_tea BOI18_worm BOI18_genetics
BOI18_paths JOI18_bubblesort2 JOI18_collapse JOI18_xylophone
BOI18_election BOI18_minmaxtree BOI18_parentrises BOI18_popa
BOI18_zalmoxis CEOI18_clo CEOI18_glo CEOI18_lot
CEOI18_toy CEOI18_tri IOI18_combo IOI18_werewolf
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5 JOI19_examination JOI19_naan JOI19_meetings
JOI19_antennas JOI19_lamps JOI19_cake3 JOI19_mergers
JOI19_minerals BOI19_nautilus BOI19_kitchen APIO19_strange_device
APIO19_bridges BOI17_politicaldevelopment BOI17_railway BOI17_toll
BOI17_catinatree CEOI09_harbingers CEOI10_pin CEOI10_tower
JOI19_jumps JOI19_remittance BOI06_coins BOI06_countries
BOI06_city BOI06_jump IOI19_shoes IOI19_split
IOI19_rect IOI19_vision RMI19_lucky RMI19_restore
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
JOI20_building4 JOI20_chameleon JOI20_joitter2 JOI20_constellation3