Profile of Hanksburger

Hanksburger

Solved problems
IOI11_race JOI13_watching JOI13_synchronization IOI12_scrivener
IOI12_city IOI13_dreaming IOI13_cave IOI13_robots
IOI10_cluedo IOI11_garden IZhO12_apple IZhO11_triangle
IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_blocks IOI11_crocodile
IOI11_ricehub APIO14_palindrome APIO14_sequence BOI14_friends
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola
IOI14_friend IOI14_holiday APIO15_sculpture APIO15_bridge
IOI15_boxes IOI15_horses IOI15_sorting IOI16_molecules
IOI16_messy IOI16_paint APIO16_boat APIO16_gap
CEOI16_kangaroo JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi
JOI17_port_facility JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_cities
BOI13_ballmachine BOI13_numbers BOI13_tracks BOI15_net
CEOI15_teams CEOI15_bobek APIO17_merchant CEOI12_jobs
IOI17_wiring IZhO17_bootfall IZhO17_money IZhO17_game
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic
IZhO18_plan IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art
JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_tents JOI18_bitaro
JOI18_library info1cup17_eastereggs IOI09_garage IOI09_mecho
IOI08_printer IOI07_miners BOI18_paths JOI18_xylophone
CEOI18_clo CEOI18_glo CEOI18_toy IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_doll COCI18_nadan JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t4 JOI19_mergers BOI19_nautilus
BOI19_valley LMIO19_triusis APIO19_strange_device BOI17_railway
IOI19_shoes IOI19_vision IZhO19_stones IZhO19_sortbooks
IZhO19_segments IOI10_memory IOI10_traffic JOI20_ho_t1
JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 NOI18_knapsack JOI20_building4
JOI20_power IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_stations
JOI21_ho_t1 IOI21_candies IOI21_dna IOI22_prison
IOI22_circuit IOI22_insects