Profile of amirhoseinfar1385

amirhoseinfar1385

Solved problems
JOI13_synchronization IZhO14_bank APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads JOI14_fortune_telling2 JOI14_pinball APIO15_skyscraper
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_kangaroo
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_broken_device JOI17_long_mansion
BOI16_bosses BOI16_cities BOI16_swap COI15_nafta
BOI15_hac BOI15_tug CEOI15_indcyc APIO17_rainbow
APIO17_merchant CEOI12_jobs IZhO17_subsequence CEOI17_mousetrap
IZhO18_plan IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art
JOI18_commuter_pass JOI18_construction JOI18_tents JOI18_asceticism
JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library
COI18_paprike IOI09_regions BOI18_polygon BOI18_paths
JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog JOI18_xylophone CEOI18_clo
CEOI18_glo CEOI18_lot CEOI18_toy CEOI18_tri
IOI18_combo IOI18_werewolf JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_ho_t3 JOI19_examination JOI19_meetings JOI19_antennas
JOI19_designated_cities JOI19_lamps JOI19_cake3 JOI19_mergers
BOI19_valley BOI19_kitchen BOI19_necklace1 APIO19_strange_device
APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI19_necklace4 BOI17_railway
BOI17_toll BOI17_catinatree BOI17_plusminus JOI19_jumps
JOI19_remittance CEOI19_diameter CEOI19_amusementpark CEOI19_magictree
IZhO19_segments JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3
JOI20_building4 JOI20_chameleon JOI20_joitter2 JOI20_ruins3
JOI20_constellation3 JOI20_capital_city BOI20_joker BOI20_graph
BOI20_village CEOI20_cleaning JOI20_furniture JOI20_power
BOI21_books BOI21_servers BOI21_xanadu APIO21_roads
INOI20_lis INOI20_lostiks INOI20_sumtree INOI20_dabbeh
INOI20_subtree INOI20_zigzag JOI21_crossing JOI21_financial
JOI22_jail JOI22_misspelling JOI22_copypaste3 JOI22_team
JOI22_sprinkler JOI22_dango3 JOI22_reconstruction BOI22_art
JOI22_seesaw CEOI22_homework CEOI22_measures