Profile of NeroZein

NeroZein

Solved problems
IOI11_race IOI13_dreaming IOI13_cave IZhO14_divide
IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
APIO14_palindrome APIO14_sequence JOI14_factories JOI14_secret
IOI14_wall IOI14_game IOI14_holiday APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_horses
IOI15_sorting IOI16_molecules IOI16_messy APIO16_boat
CEOI16_kangaroo CEOI16_match JOI17_joioi COI17_zagrade
JOI16_skyscraper BOI16_bosses COCI16_tarifa COCI16_nizin
COCI16_kronican COCI16_zoltan CEOI15_teams COCI15_baloni
APIO17_merchant IOI17_train COCI17_tetris IZhO17_subsequence
IZhO18_plan JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction
JOI18_worst_reporter3 JOI18_candies JOI18_library APIO18_duathlon
IOI08_printer BOI18_polygon BOI18_dna JOI18_xylophone
BOI18_election CEOI18_clo CEOI18_lot IOI18_combo
IOI18_werewolf JOI19_ho_t4 JOI19_examination JOI19_meetings
JOI19_antennas JOI19_designated_cities JOI19_cake3 COI19_tenis
BOI19_nautilus BOI19_valley APIO19_strange_device APIO19_bridges
APIO19_street_lamps BOI17_railway BOI17_toll JOI19_jumps
IOI19_shoes IOI19_vision CEOI19_diameter CEOI19_magictree
IZhO19_sortbooks IZhO19_segments COCI19_dzumbus COCI20_spiderman
COCI20_politicari JOI20_ho_t3 NOI19_feast JOI20_joitter2
JOI20_constellation3 JOI20_capital_city CEOI20_cleaning JOI20_furniture
JOI20_monochrome JOI20_power IOI20_supertrees IOI20_tickets
IOI20_stations COI20_pastiri COI20_semafor COI20_zagrade
COCI21_sjeckanje JOI21_ho_t4 JOI21_road_construction JOI21_meetings2
BOI21_books BOI21_prison COI21_autobahn APIO21_jumps
JOI21_crossing JOI21_financial CEOI21_diversity JOI22_ho_t2
JOI22_misspelling JOI22_sprinkler JOI22_dango3 BOI22_art
BOI22_events BOI22_island JOI23_currencies JOI23_passport
APIO23_cyberland APIO23_sequence