Profile of Namnamseo

Namnamseo

Namnamseo
Namnamseo
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI12_tournament
GA3_easy IOI11_parrots KOI11_train2 KOI13_jul
KOI13_app KOI13_kanji KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_collect GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city
IOI12_rings IOI13_artclass IOI13_cave IOI13_robots
GA4_birthday1 IOI13_game IOI10_saveit GA5_fake
KOI13_olympic kriii1_A kriii1_E kriii1_K
kriii1_1 kriii1_2 tutorial6 KOI13_mystery
KOI13_aqua1 KOI13_hunter KOI13_pole balkan11_decrypt
balkan11_cmp CEOI13_adriatic IOI11_garden gs13068_sqrt1
IZhO11_triangle IZhO14_shymbulak IOI11_crocodile IOI11_ricehub
JOI14_ramen JOI14_historical APIO14_sequence BOI14_friends
BOI14_network BOI14_postmen IOI14_rail IOI14_wall
IOI14_game IOI14_gondola IOI14_holiday GA8_guard
CEOI14_question_grader GA8_array GA8_card GA9_preserve
BSC_0_0 BSC_0_3 BSC_0_4 BSC_0_6
BSC_0_7 OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout
OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge kriii3_E kriii3_S kriii3_A
kriii3_Q kriii3_EE IOI15_boxes IOI15_scales
IOI15_horses IOI15_sorting KOI15_interval KOI15_reversal
KOI15_ball KOI15_cut kriii4_R kriii4_E
kriii4_T kriii4_C kriii4_X kriii4_V
kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3 OJUZ11_judge
OJUZ11_space OJUZ11_rail IOI16_molecules IOI16_aliens
APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap CEOI16_kangaroo
CEOI16_match JOI16_selling_rna BOI13_numbers BOI13_pipes
CEOI15_teams CEOI15_pipes CEOI15_bobek JOI17_amusement_park
JOI17_bulldozer JOI18_dango_maker JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_candies JOI18_library CEOI11_hot
IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_highway