Profile of Namnamseo

Namnamseo

Namnamseo
Namnamseo
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI12_tournament
GA3_easy IOI11_parrots KOI11_train2 KOI13_jul
KOI13_app KOI13_kanji KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_collect GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city
IOI12_rings IOI13_artclass IOI13_cave IOI13_robots
GA4_birthday1 IOI13_game IOI10_saveit GA5_fake
KOI13_olympic kriii1_A kriii1_E kriii1_K
kriii1_1 kriii1_2 tutorial6 KOI13_mystery
KOI13_aqua1 KOI13_hunter KOI13_pole balkan11_cmp
CEOI13_adriatic IOI11_garden gs13068_sqrt1 IZhO11_triangle
IZhO14_shymbulak IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_ramen
JOI14_historical APIO14_sequence BOI14_friends BOI14_network
BOI14_postmen IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_holiday GA8_guard CEOI14_question_grader
GA8_array GA8_card GA9_preserve BSC_0_0
BSC_0_3 BSC_0_4 BSC_0_6 BSC_0_7
OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b
OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
kriii3_E kriii3_S kriii3_A kriii3_Q
kriii3_EE IOI15_boxes IOI15_scales IOI15_horses
IOI15_sorting KOI15_interval KOI15_reversal KOI15_ball
KOI15_cut kriii4_R kriii4_E kriii4_T
kriii4_C kriii4_X kriii4_V kriii4_P1
kriii4_P2 kriii4_P3 OJUZ11_judge OJUZ11_space
OJUZ11_rail IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy
IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap
CEOI16_kangaroo CEOI16_match JOI16_selling_rna BOI13_numbers
BOI13_pipes CEOI15_teams CEOI15_pipes CEOI15_bobek
JOI17_amusement_park JOI17_bulldozer JOI18_dango_maker JOI18_construction
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_candies JOI18_library
CEOI11_hot IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
IOI18_highway