Profile of Namnamseo

Namnamseo

Namnamseo
Namnamseo
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI11_race
IOI12_tournament GA3_easy IOI12_supper IOI11_parrots
KOI11_train2 APIO13_toll APIO13_robots KOI13_jul
KOI13_app KOI13_kanji KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_collect GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city
IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats
IOI13_cave IOI13_robots GA4_birthday1 IOI13_game
IOI10_saveit GA5_fake IOI10_quality KOI13_olympic
kriii1_A kriii1_E kriii1_K kriii1_1
kriii1_2 tutorial6 KOI13_mystery KOI13_aqua1
KOI13_hunter KOI13_pole CEOI13_tram balkan11_cmp
CEOI13_adriatic IOI11_garden gs13068_sqrt1 IZhO11_triangle
IZhO14_shymbulak IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
JOI14_ramen JOI14_historical APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads BOI14_friends BOI14_portals BOI14_network
BOI14_postmen JOI14_scarecrows JOI14_constellation2 JOI14_straps
JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_holiday GA8_guard CEOI14_question_grader
GA8_array GA8_card GA9_preserve BSC_0_0
BSC_0_3 BSC_0_4 BSC_0_6 BSC_0_7
JOI15_cardgame2 JOI15_keys OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre
OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge kriii3_E kriii3_S
kriii3_A kriii3_Q kriii3_EE IOI15_boxes
IOI15_scales IOI15_teams IOI15_horses IOI15_sorting
KOI15_interval KOI15_reversal KOI15_ball KOI15_cut
kriii4_R kriii4_E kriii4_T kriii4_C
kriii4_X kriii4_V kriii4_P1 kriii4_P2
kriii4_P3 OJUZ11_judge OJUZ11_space OJUZ11_rail
IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy IOI16_paint
IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks APIO16_gap
CEOI16_kangaroo CEOI16_match JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress
JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_broken_device JOI17_abduction2
JOI16_selling_rna BOI16_bosses BOI16_cities BOI16_swap
BOI13_numbers BOI13_pipes CEOI15_teams CEOI15_pipes
CEOI15_bobek JOI17_amusement_park JOI17_bulldozer IOI17_wiring
JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_airline JOI18_bitaro JOI18_candies
JOI18_library JOI16_ho_t1 JOI16_ho_t2 JOI16_ho_t3
JOI16_ho_t4 JOI16_ho_t5 IOI09_garage IOI09_salesman
IOI08_printer BOI11_grow CEOI11_bal CEOI11_hot
CEOI11_tea CEOI11_tra BOI18_minmaxtree IOI18_combo
IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway
COCI19_akvizna BOI19_nautilus IOI09_hiring JOI12_constellation
IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_stations
JOI21_navigation2