Profile of qkxwsm

qkxwsm

Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots IOI13_wombats IZhO13_burrow
IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks IZhO12_xor IZhO12_biochips
IZhO12_route IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_hyper
IZhO11_turtle IZhO11_stones IZhO11_collider IZhO11_kthpath
IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_shymbulak IZhO14_blocks
IZhO14_marriage IOI11_elephants APIO14_palindrome APIO14_sequence
APIO14_beads BOI14_friends JOI14_factories JOI14_fortune_telling2
JOI14_secret JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_game
IOI14_friend APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_sorting IOI15_towns IOI16_reverse IOI16_dna
IOI16_molecules IOI16_railroad IOI16_messy APIO16_boat
APIO16_fireworks APIO16_gap JOI17_joioi JOI16_selling_rna
JOI16_skyscraper JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing BOI16_bosses
BOI16_park APIO17_rainbow APIO17_merchant CEOI12_jobs
IOI17_wiring IOI17_books IZhO17_bootfall IZhO17_money
IZhO17_subsequence IZhO17_game IZhO17_road CEOI17_oneway
CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic CEOI17_chase
IZhO18_chessboard IZhO18_plan IZhO18_nicegift IZhO18_sequence
IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_candies JOI18_library
APIO18_new_home APIO18_circle_selection APIO18_duathlon IOI08_teleporters
BOI11_grow BOI18_genetics JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog
JOI18_collapse JOI18_xylophone BOI18_election BOI18_homecoming
BOI18_minmaxtree BOI18_parentrises BOI18_popa BOI18_zalmoxis
CEOI18_clo CEOI18_glo CEOI18_lot CEOI18_fib
CEOI18_toy CEOI18_tri IOI18_seats IOI18_werewolf
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5 JOI19_naan JOI19_meetings JOI19_lamps
JOI19_mergers JOI19_jumps JOI19_remittance IOI19_cycle
IOI19_job IOI19_transfer IOI19_shoes IOI19_vision