Profile of popovicirobert

popovicirobert

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament IOI12_supper JOI13_watching
IOI12_scrivener IOI12_city IOI13_dreaming IOI13_cave
IOI13_robots balkan11_medians balkan11_trapezoid IZhO13_school
IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks
IZhO13_crazy IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips
IZhO12_ants IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_turtle
IZhO11_stones IZhO11_skyline IZhO11_collider IZhO11_kthpath
CEOI12_highway IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_ufo
IZhO14_blocks IZhO14_marriage IOI11_crocodile IOI11_ricehub
APIO14_sequence APIO14_beads BOI14_friends BOI14_network
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
CEOI14_question_grader CEOI14_cake APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_horses IOI16_molecules
IOI16_messy APIO16_boat APIO16_gap CEOI16_icc
CEOI16_popeala JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi
JOI17_soccer JOI17_port_facility JOI17_broken_device JOI17_railway_trip
JOI17_long_mansion JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper JOI15_election_campaign
JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_cities BOI16_swap
BOI13_ballmachine BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_tracks
BOI15_net BOI15_hac BOI15_tug CEOI15_teams
CEOI15_pipes CEOI15_bobek APIO17_merchant CEOI14_007
CEOI12_jobs POI13_cen POI13_tak POI13_usu
POI13_luk POI13_kon POI13_mor JOI17_amusement_park
JOI17_bulldozer POI11_liz POI11_pio POI11_roz
POI11_smi POI11_rot POI11_tem POI11_dyn
POI11_imp POI11_ins POI11_met POI11_pat
IZhO17_bootfall IZhO17_money IZhO17_subsequence IZhO17_game
IZhO17_road CEOI17_oneway CEOI17_mousetrap CEOI17_building
CEOI17_chase IZhO18_chessboard IZhO18_plan IZhO18_sequence
IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker
JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro JOI18_candies
JOI18_library info1cup17_xorsum info1cup17_permutation IOI09_garage
IOI09_mecho IOI09_regions IOI09_salesman IOI08_printer
IOI08_linear_garden IOI07_aliens IOI07_sails IOI07_miners
BOI11_grow BOI12_mobile CEOI11_bal CEOI11_mat
CEOI11_hot CEOI11_tea CEOI11_tra BOI18_genetics
JOI18_xylophone BOI18_popa JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_meetings JOI19_lamps
JOI19_mergers JOI19_minerals COI19_ljetopica COI19_segway
COI19_tenis BOI19_nautilus BOI19_valley BOI19_kitchen
BOI19_necklace1 APIO19_strange_device APIO19_bridges BOI17_politicaldevelopment
BOI17_railway BOI17_toll BOI17_catinatree CEOI08_dominance
CEOI08_information CEOI08_fence CEOI10_bodyguards CEOI10_pin
CEOI10_tower CEOI06_queue CEOI06_link CEOI06_meandian