Profile of popovicirobert

popovicirobert

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament IOI12_supper JOI13_watching
IOI12_scrivener IOI12_city IOI13_dreaming IOI13_cave
IOI13_robots balkan11_medians balkan11_trapezoid IZhO13_school
IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks
IZhO13_crazy IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips
IZhO12_ants IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_turtle
IZhO11_stones IZhO11_skyline IZhO11_collider IZhO11_kthpath
CEOI12_highway IZhO14_divide IZhO14_bank IZhO14_ufo
IZhO14_blocks IZhO14_marriage IOI11_crocodile IOI11_ricehub
APIO14_sequence APIO14_beads BOI14_friends BOI14_network
JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
CEOI14_question_grader CEOI14_cake APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge IOI15_boxes IOI15_horses IOI16_dna
IOI16_molecules IOI16_messy IOI16_paint IOI16_shortcut
APIO16_boat APIO16_gap CEOI16_icc CEOI16_popeala
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_port_facility JOI17_broken_device JOI17_railway_trip JOI17_long_mansion
JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
BOI16_bosses BOI16_cities BOI16_swap BOI13_ballmachine
BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_tracks BOI15_net
BOI15_hac BOI15_tug CEOI15_teams CEOI15_pipes
CEOI15_bobek APIO17_merchant CEOI14_007 CEOI12_jobs
POI13_cen POI13_tak POI13_usu POI13_luk
POI13_kon POI13_mor JOI17_amusement_park JOI17_bulldozer
POI11_liz POI11_pio POI11_roz POI11_smi
POI11_rot POI11_tem POI11_dyn POI11_imp
POI11_ins POI11_met POI11_pat IOI17_wiring
IOI17_prize IZhO17_bootfall IZhO17_money IZhO17_subsequence
IZhO17_game IZhO17_road CEOI17_oneway CEOI17_mousetrap
CEOI17_building CEOI17_chase IZhO18_chessboard IZhO18_plan
IZhO18_sequence IZhO18_treearray JOI18_stove JOI18_art
JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_construction
JOI18_tents JOI18_asceticism JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro
JOI18_candies JOI18_library info1cup17_xorsum info1cup17_permutation
IOI09_garage IOI09_mecho IOI09_regions IOI09_salesman
IOI08_printer IOI08_linear_garden IOI07_aliens IOI07_sails
IOI07_miners BOI11_grow BOI12_mobile CEOI11_bal
CEOI11_mat CEOI11_hot CEOI11_tea CEOI11_tra
BOI18_genetics JOI18_xylophone BOI18_popa NOI18_lightningrod
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_meetings JOI19_antennas JOI19_lamps JOI19_mergers
JOI19_minerals COI19_ljetopica COI19_segway COI19_tenis
BOI19_nautilus BOI19_valley BOI19_kitchen BOI19_necklace1
APIO19_strange_device APIO19_bridges BOI17_politicaldevelopment BOI17_railway
BOI17_toll BOI17_catinatree CEOI08_dominance CEOI08_information
CEOI08_fence CEOI10_bodyguards CEOI10_pin CEOI10_tower
JOI19_jumps JOI19_remittance CEOI06_queue CEOI06_link
CEOI06_meandian IOI19_shoes RMI19_devil RMI19_restore
RMI19_fishing RMI19_santa NOI20_mountains NOI20_solarstorm
JOI20_building4 JOI20_hamburg JOI20_chameleon