Profile of imeimi2000

imeimi2000

imeimi2000
Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots IOI12_city IOI12_rings
IOI13_wombats IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
IOI10_cluedo IOI10_saveit CEOI13_treasure2 balkan11_cmp
IZhO12_xor IOI11_elephants JOI14_kanji JOI14_straps
JOI14_factories JOI14_secret JOI14_pinball IOI14_rail
IOI14_game CEOI14_question_grader IOI15_scales IOI15_horses
IOI15_sorting IOI15_towns IOI16_molecules IOI16_railroad
IOI16_messy IOI16_paint IOI16_aliens IOI16_shortcut
APIO16_gap CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_broken_device
JOI17_city JOI17_park JOI16_skyscraper BOI13_vim
APIO17_rainbow APIO17_merchant APIO17_koala JOI16_memory2
JOI16_dungeon2 JOI16_sushi JOI16_telegraph JOI16_skating
JOI16_snowy JOI16_worst_reporter2 IOI17_wiring IOI17_train
IOI17_prize IOI17_simurgh IOI17_books JOI18_construction
JOI18_tents JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline JOI18_library
JOI18_wild_boar IOI09_regions IOI08_fish IOI08_linear_garden
IOI08_teleporters IOI08_pyramid_base IOI07_miners IOI07_pairs
IOI07_training JOI14_ho_t5 BOI18_worm JOI15_memory
JOI15_walls JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog JOI18_collapse
JOI18_xylophone BOI18_homecoming BOI18_popa BOI18_zalmoxis
KOI18_arrowH KOI18_XCorr KOI18_matrix KOI18_family
KOI18_box KOI18_robot KOI18_watertank Balkan15_HAPPINESS
IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf IOI18_doll
IOI18_highway IOI18_meetings JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5 JOI19_examination
JOI19_transportations APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps
BOI17_friends CEOI09_tri CEOI10_mp3player CEOI10_pin
CEOI10_tower JOI19_jumps CEOI06_queue CEOI06_meandian
IOI19_split IOI19_rect IOI19_vision IOI19_walk
IZhO19_stones IZhO19_sortbooks IZhO19_xorsum IZhO19_xoractive
IZhO19_segments IZhO19_lyuboyn IOI10_memory IOI10_traffic
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
JOI20_ho_t5 JOI20_building4 JOI20_hamburg JOI20_sweeping
JOI20_chameleon JOI20_joitter2 JOI20_constellation3 JOI20_harvest
JOI20_stray BOI20_colors BOI20_mixture BOI20_joker
BOI20_graph BOI20_village CCO20_day1problem1 CCO20_day1problem2
CCO20_day1problem3 CCO20_day2problem1 CCO20_day2problem2 CCO20_day2problem3
IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_biscuits
IOI20_mushrooms IOI21_candies IOI21_dna IOI21_dungeons
IOI21_registers IOI22_fish IOI22_prison IOI22_towers
IOI22_circuit