Profile of cki86201

cki86201

Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI12_tournament
GA3_map GA3_easy GA3_delete KOI11_cost
APIO13_toll APIO13_robots JOI13_watching JOI13_synchronization
GA4_ant IOI12_scrivener IOI12_city GA4_eraser
IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_wombats IOI13_cave
IOI13_robots GA4_birthday1 IOI13_game IOI10_saveit
GA5_destroy GA5_polygon GA5_fake kriii1_A
kriii1_D kriii1_B kriii1_C kriii1_E
kriii1_F kriii1_G kriii1_H kriii1_I
kriii1_J kriii1_K kriii1_L kriii1_M
kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2 KOI13_hunter
KOI13_game KOI13_pole KOI13_aqua3 CEOI13_treasure2
CEOI13_tram balkan11_cmp balkan11_timeismoney IZhO13_specialg
IZhO13_school IZhO13_rowords IZhO13_trading IZhO13_burrow
IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks IZhO13_crazy IZhO12_beauty
IZhO12_xor IZhO12_biochips IZhO12_ants IZhO12_route
IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_hyper IZhO11_turtle
IZhO11_stones IZhO11_oddeven IZhO11_collider IZhO11_kthpath
NOI13_gw NOI13_ferries IZhO14_shymbulak IZhO14_ufo
IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_crocodile IOI11_ricehub
YDX13_green NOI14_orchard NOI14_sightseeing JOI14_bottle
JOI14_joioji APIO14_palindrome APIO14_sequence TOKI14_social
TOKI14_company BOI14_coprobber BOI14_sequence BOI14_friends
GA7_cabana GA7_stone GA7_twineagles JOI14_factories
JOI14_space_pirate IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend GA8_array GA8_card
kriii2_N kriii2_O kriii2_W kriii2_U
COCI14_utrka OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout
OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture APIO15_skyscraper
APIO15_bridge kriii3_E kriii3_S kriii3_A
kriii3_Q kriii3_W kriii3_C kriii3_G
kriii3_RR kriii3_EE kriii3_QQ IOI15_scales
kriii4_R kriii4_E kriii4_T kriii4_C
kriii4_X kriii4_V kriii4_P1 kriii4_P2
kriii4_P3 JOI16_joiris JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing
JOI16_sushi FXCUP2_mart FXCUP2_wine JOI17_bulldozer
JOI17_golf POI11_kon POI11_liz POI11_pio
JOI18_construction JOI18_fences JOI18_tents JOI18_candies
JOI18_library JOI18_wild_boar FXCUP3_gorgeous FXCUP3_dstorv
IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf JOI19_ho_t1
JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4 JOI19_ho_t5