Profile of cki86201

cki86201

cki86201
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 IOI12_tournament
GA3_map GA3_easy GA3_delete KOI11_cost
APIO13_toll APIO13_robots JOI13_watching JOI13_synchronization
GA4_ant GA4_bracket IOI12_scrivener IOI12_city
GA4_eraser IOI12_rings IOI13_dreaming IOI13_wombats
IOI13_cave IOI13_robots GA4_birthday1 IOI13_game
IOI10_saveit GA5_destroy GA5_polygon GA5_fake
kriii1_A kriii1_D kriii1_B kriii1_C
kriii1_E kriii1_F kriii1_G kriii1_H
kriii1_I kriii1_J kriii1_K kriii1_L
kriii1_M kriii1_0 kriii1_1 kriii1_2
KOI13_hunter KOI13_game KOI13_pole KOI13_aqua3
CEOI13_treasure2 CEOI13_tram balkan11_cmp balkan11_timeismoney
IZhO13_specialg IZhO13_school IZhO13_rowords KPI13_cinderella
IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO13_expgorl IZhO13_riddicks
IZhO13_crazy IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips
IZhO12_ants IZhO12_route IZhO12_apple IZhO11_triangle
IZhO11_hyper IZhO11_turtle IZhO11_stones IZhO11_oddeven
IZhO11_collider IZhO11_kthpath NOI13_gw NOI13_ferries
IZhO14_shymbulak IZhO14_ufo IZhO14_blocks IOI11_elephants
IOI11_crocodile IOI11_ricehub YDX13_green NOI14_orchard
NOI14_sightseeing JOI14_bottle JOI14_joioji APIO14_palindrome
APIO14_sequence TOKI14_social TOKI14_company BOI14_coprobber
BOI14_sequence BOI14_friends GA7_cabana GA7_stone
GA7_twineagles JOI14_factories JOI14_space_pirate IOI14_rail
IOI14_wall IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend
GA8_array GA8_card kriii2_N kriii2_O
kriii2_W kriii2_U COCI14_utrka OJUZ10_ballparade
OJUZ10_bizarre OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge kriii3_E
kriii3_S kriii3_A kriii3_Q kriii3_W
kriii3_C kriii3_G kriii3_RR kriii3_EE
kriii3_QQ IOI15_scales kriii4_R kriii4_E
kriii4_T kriii4_C kriii4_X kriii4_V
kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3 JOI16_joiris
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing FXCUP2_mart FXCUP2_wine
JOI17_bulldozer JOI17_golf POI11_kon POI11_liz
POI11_pio JOI18_construction JOI18_fences JOI18_tents
JOI18_candies JOI18_library JOI18_wild_boar FXCUP3_gorgeous
FXCUP3_dstorv IOI18_combo IOI18_seats IOI18_werewolf
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3 JOI19_ho_t4
JOI19_ho_t5