Profile of gs13068

gs13068

gs13068
cubelover
Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 tutorial5
GA3_map GA3_easy GA3_delete KOI11_train2
KOI11_flower KOI11_player KOI11_cost KOI13_probe
KOI13_jul KOI13_app KOI13_factory KOI13_tomato
KOI13_vaccine KOI13_kanji KOI13_fish KOI13_bowl
KOI13_body KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching
GA4_ant GA4_eraser IOI13_artclass IOI13_cave
IOI13_robots IOI10_saveit GA5_destroy GA5_polygon
GA5_fake IOI10_languages IOI10_hottercolder KOI13_olympic
KOI13_delivery kriii1_A kriii1_D kriii1_G
kriii1_I kriii1_K kriii1_0 tutorial6
KOI13_mystery KOI13_aqua1 KOI13_hunter KOI13_game
KOI13_aqua2 KOI13_pole KOI13_aqua3 CEOI13_treasure2
NOI12_modsum balkan11_medians IZhO13_trading IZhO13_burrow
IZhO13_expgorl IZhO13_crazy gs13068_sqrt1 gs13068_sqrt2
KPI13_socks IOI11_crocodile NOI14_cats JOI14_historical
JOI14_friends JOI14_joioji APIO14_sequence APIO14_beads
YDX14_fact BOI14_sequence JOI14_kanji JOI13_mountain
JOI14_secret IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday GA8_guard
CEOI14_question_grader GA8_planet GA8_array GA8_card
kriii2_N kriii2_O kriii2_W kriii2_Q
kriii2_U kriii2_V kriii2_Y kriii2_PE
NANA2P_A JOI13_collecting BSC_0_0 BSC_0_1
BSC_0_3 BSC_0_4 BSC_0_5 BSC_0_2
BSC_0_6 BSC_0_7 BSC_0_8 JOI15_road_development
OJUZ10_ballparade APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
kriii3_F kriii3_E kriii3_S kriii3_A
kriii3_Q kriii3_C kriii3_Z kriii3_RR
kriii3_EE kriii3_QQ CEOI15_calvinball IOI15_boxes
KOI15_coin KOI15_interval KOI15_mat KOI15_queen
KOI15_reversal KOI15_cut kriii4_R kriii4_E
kriii4_T kriii4_C kriii4_X kriii4_V
kriii4_P1 kriii4_P2 IOI16_molecules IOI16_railroad
IOI16_messy IOI16_paint JOI18_worst_reporter3 BOI18_worm