Profile of 79brue

79brue

79brue
79brue
Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots IOI13_dreaming IOI10_cluedo
kriii1_0 APIO14_palindrome APIO14_sequence IOI14_gondola
BSC_0_8 JOI15_copypaste2 APIO15_skyscraper IOI15_teams
IOI15_towns IOI16_tetris IOI16_dna IOI16_railroad
IOI16_aliens APIO16_boat JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_rope JOI17_sparklers JOI17_park APIO17_rainbow
APIO17_merchant APIO17_koala KOI17_cook JOI16_matryoshka
JOI16_memory2 JOI16_dungeon2 JOI16_sushi JOI16_telegraph
JOI16_skating JOI16_snowy JOI16_worst_reporter2 IOI17_prize
IOI17_simurgh JOI18_dango_maker JOI18_construction JOI18_tents
JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline JOI18_bitaro JOI18_library
APIO18_duathlon JOI16_ho_t3 IOI09_salesman IOI08_teleporters
JOI15_memory JOI15_walls IOI18_combo IOI18_werewolf
IOI18_highway JOI19_ho_t3 JOI19_examination JOI19_meetings
JOI19_antennas JOI19_lamps JOI19_mergers JOI19_minerals
APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_railway
BOI17_toll BOI17_catinatree JOI19_jumps IOI19_shoes
IOI19_rect IOI19_line CEOI19_magictree IOI10_memory
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
JOI20_ho_t5 IOI09_poi JOI20_building4 JOI20_stray
JOI20_capital_city NOI20_firefighting CEOI20_startrek IOI20_plants
IOI20_supertrees IOI20_tickets IOI20_biscuits IOI20_mushrooms
IOI20_stations JOI21_shopping JOI21_ancient_machine BOI21_books
BOI21_servers COI21_autobahn COI21_cigle JOI21_monster
IOI21_candies IOI21_keys IOI21_parks IOI21_dna
IOI21_dungeons CEOI21_newspapers JOI22_copypaste3 IOI22_fish
IOI22_prison IOI22_towers IOI22_circuit IOI22_insects
IOI22_islands