Profile of 79brue

79brue

79brue
79brue
Solved problems
IOI12_supper IOI11_parrots IOI13_dreaming IOI13_game
IOI10_cluedo kriii1_0 CEOI13_tram IOI11_elephants
APIO14_palindrome APIO14_sequence IOI14_gondola BSC_0_8
JOI15_copypaste2 APIO15_skyscraper IOI15_teams IOI15_towns
IOI16_tetris IOI16_dna IOI16_railroad IOI16_aliens
APIO16_boat JOI17_joioi JOI17_soccer JOI17_rope
JOI17_cultivation JOI17_sparklers JOI17_arranging_tickets JOI17_park
APIO17_rainbow APIO17_merchant APIO17_koala KOI17_cook
JOI16_matryoshka JOI16_memory2 JOI16_dungeon2 JOI16_sushi
JOI16_telegraph JOI16_skating JOI16_snowy JOI16_worst_reporter2
IOI17_prize IOI17_simurgh JOI18_dango_maker JOI18_construction
JOI18_tents JOI18_worst_reporter3 JOI18_airline JOI18_bitaro
JOI18_library APIO18_duathlon JOI16_ho_t3 IOI09_salesman
IOI08_teleporters JOI15_memory JOI15_walls IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_highway IOI18_meetings JOI19_ho_t3
JOI19_examination JOI19_meetings JOI19_antennas JOI19_dishes
JOI19_transportations JOI19_lamps JOI19_mergers JOI19_minerals
APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps BOI17_railway
BOI17_toll BOI17_catinatree CEOI10_bodyguards JOI19_jumps
IOI19_shoes IOI19_rect IOI19_line IOI19_walk
CEOI19_magictree IOI10_memory JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2
JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4 JOI20_ho_t5 IOI09_poi
JOI20_building4 JOI20_stray JOI20_capital_city NOI20_firefighting
CEOI20_startrek IOI20_plants IOI20_supertrees IOI20_tickets
IOI20_biscuits IOI20_mushrooms IOI20_stations JOI21_fever
JOI21_shopping JOI21_ancient_machine BOI21_books BOI21_servers
COI21_autobahn COI21_cigle JOI21_monster IOI21_candies
IOI21_keys IOI21_parks IOI21_dna IOI21_dungeons
CEOI21_newspapers RMI21_paths JOI22_copypaste3 IOI22_fish
IOI22_prison IOI22_towers IOI22_circuit IOI22_insects
IOI22_islands CCO23_day1problem3 CCO23_day2problem3 IOI23_closing
JOI24_escape2