Profile of ritul_kr_singh

ritul_kr_singh

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament JOI13_watching IOI13_dreaming
IOI13_cave IOI13_robots IOI10_cluedo balkan11_trapezoid
IZhO13_school IZhO13_trading IZhO13_burrow IZhO12_beauty
IZhO12_apple IZhO11_triangle IZhO11_hyper IZhO14_divide
IZhO14_bank IOI11_crocodile IOI11_ricehub APIO14_sequence
BOI14_network JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
CEOI14_carnival JOI14_pinball IOI14_wall IOI14_game
IOI14_gondola CEOI14_cake APIO15_sculpture IOI15_boxes
IOI16_dna IOI16_molecules APIO16_gap JOI17_foehn_phenomena
JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_port_facility JOI15_election_campaign
JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI13_ballmachine BOI13_numbers
BOI13_tracks BOI15_net COCI16_kronican CEOI15_bobek
COCI15_vudu APIO17_merchant CEOI12_jobs POI11_tem
COCI17_deda IZhO17_bootfall IZhO17_game CEOI17_oneway
CEOI17_sure COCI18_karte IZhO18_plan IZhO18_treearray
JOI18_stove JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass
JOI18_tents JOI18_bitaro JOI18_library info1cup17_eastereggs
IOI09_garage BOI11_grow BOI12_mobile CEOI11_hot
CEOI11_tra BOI18_dna BOI18_paths JOI18_bubblesort2
JOI18_xylophone CEOI18_clo CEOI18_glo IOI18_combo
JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_examination JOI19_mergers
BOI19_nautilus BOI19_valley BOI19_kitchen APIO19_strange_device
BOI17_railway BOI17_plusminus CEOI10_pin IOI19_cycle
IOI19_shoes IZhO19_sortbooks IOI10_memory IOI10_traffic
JOI20_ho_t1 JOI20_ho_t2 JOI20_ho_t3 JOI20_ho_t4
IOI09_poi IOI09_raisins NOI19_charges JOI20_capital_city
BOI20_joker BOI20_village CEOI20_fancyfence COCI21_po
JOI21_ho_t1 JOI21_ho_t2 JOI21_meetings2 BOI21_books
Submitted but unsolved problems