Profile of kriii

kriii

Solved problems
tutorial2 tutorial3 tutorial4 tutorial5
IOI11_race IOI12_tournament GA3_map GA3_easy
KOI11_train2 KOI11_cost KOI13_jul KOI13_app
KOI13_factory KOI13_tomato KOI13_frog KOI13_vaccine
KOI13_kanji KOI13_fish KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching GA4_ant
GA4_birthday2 IOI12_scrivener IOI12_city GA4_eraser
IOI13_dreaming IOI13_artclass IOI13_wombats IOI13_cave
IOI13_robots GA4_birthday1 GCJ12KOR_calendar GA5_polygon
GA5_fake kriii1_A kriii1_D kriii1_B
kriii1_C kriii1_E kriii1_F kriii1_G
kriii1_H kriii1_I kriii1_J kriii1_K
kriii1_L kriii1_M kriii1_0 kriii1_1
kriii1_2 CEOI13_treasure2 balkan11_cmp KPI13_socks
IZhO11_triangle IZhO14_blocks IOI11_elephants IOI11_ricehub
YDX13_green JOI14_ramen JOI14_growing JOI14_historical
JOI14_joioji BOI14_sequence BOI14_network JOI14_voltage
JOI14_constellation2 GA7_rank GA7_stone GA7_twineagles
JOI13_mountain JOI14_factories JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
CEOI14_carnival JOI14_pinball GA8_guard GA8_array
GA8_card kriii2_N kriii2_AC kriii2_O
kriii2_W kriii2_Q kriii2_R kriii2_S
kriii2_T kriii2_U kriii2_V kriii2_WA
kriii2_X kriii2_Y kriii2_Z kriii2_P
GA9_invknapsack GA9_mcg GA9_preserve NANA2_B
NANA2_C NANA2_D NANA2_E NANA2_F
NANA2P_A JOI13_collecting OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre
OJUZ10_blackout OJUZ10_b2b OJUZ10_bubblesort APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge kriii3_R kriii3_F
kriii3_E kriii3_S kriii3_A kriii3_Q
kriii3_T kriii3_W kriii3_C kriii3_Z
kriii3_V kriii3_X kriii3_G kriii3_RR
kriii3_EE kriii3_QQ kriii3_TT kriii4_R
kriii4_S kriii4_E kriii4_F kriii4_A
kriii4_Q kriii4_T kriii4_D kriii4_W
kriii4_C kriii4_Z kriii4_X kriii4_V
kriii4_G kriii4_P1 kriii4_P2 kriii4_P3
OJUZ11_judge OJUZ11_space APIO16_fireworks JOI16_selling_rna
CEOI14_fangorn JOI16_memory2 FXCUP2_onward FXCUP2_springboard
FXCUP2_sudoku FXCUP2_grill FXCUP2_bulb FXCUP2_coloring
FXCUP2_testdata FXCUP2_mart FXCUP2_wine JOI17_amusement_park
JOI17_bulldozer JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping JOI18_tents
APIO18_new_home APIO18_circle_selection APIO18_duathlon JOI18_catdog
IOI18_seats JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2 JOI19_ho_t3
JOI19_ho_t4 FXCUP4_hiccup FXCUP4_chairs FXCUP4_windows
IOI20_tickets
Submitted but unsolved problems