Profile of khsoo01

Solved problems
tutorial2 tutorial4 IOI11_race KOI11_train2
APIO13_robots KOI13_jul KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching GA5_polygon
tutorial6 KOI13_hunter KOI13_pole CEOI13_treasure2
CEOI13_adriatic IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_bus
JOI14_growing JOI14_voltage JOI14_constellation2 JOI14_straps
JOI13_mountain JOI14_secret JOI14_pinball IOI14_rail
IOI14_wall IOI14_game GA8_array GA8_card
JOI13_collecting JOI13_cake JOI13_koala JOI13_construction
JOI13_spy JOI13_mascots BSC_0_0 BSC_0_1
BSC_0_3 OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre APIO15_sculpture
APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_sorting OJUZ11_judge
OJUZ11_space OJUZ11_rail IOI16_messy IOI16_aliens
APIO16_fireworks CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala
JOI17_port_facility JOI17_broken_device JOI17_abduction2 JOI17_dragon2
JOI17_coach JOI17_long_mansion JOI17_park COI17_ili
COI17_raspad COI17_zagrade JOI15_election_campaign BOI16_park
BOI16_swap BOI15_edi CEOI15_teams POI13_tak
POI13_usu POI13_luk JOI16_memory2 JOI16_dungeon2
JOI16_sushi JOI16_telegraph JOI16_snowy FXCUP2_ant
FXCUP2_city FXCUP2_ethereum FXCUP2_ransomware FXCUP2_onward
FXCUP2_sudoku FXCUP2_grill FXCUP2_bulb FXCUP2_testdata
FXCUP2_padak FXCUP2_mart FXCUP2_wine POI11_kon
POI11_roz POI11_smi POI11_rot POI11_tem
POI11_dyn POI11_imp POI11_met CEOI17_oneway
CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic CEOI17_chase
JOI18_construction JOI18_tents JOI18_airline JOI18_bitaro
JOI18_candies JOI18_library APIO18_duathlon IOI08_linear_garden
IOI08_teleporters IOI07_aliens IOI07_flood IOI07_sails
IOI07_miners IOI07_pairs IOI07_training FXCUP3_magic
FXCUP3_box FXCUP3_aqua FXCUP3_hill FXCUP3_key
FXCUP3_firstsolve BOI18_alternating BOI18_paths BOI18_election
BOI18_homecoming BOI18_minmaxtree BOI18_parentrises BOI18_popa
BOI18_zalmoxis KOI18_arrowH KOI18_XCorr KOI18_matrix
KOI18_family KOI18_footprint BOI07_sorting IOI18_combo
IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway