Profile of khsoo01

Solved problems
tutorial2 tutorial4 IOI11_race KOI11_train2
APIO13_robots KOI13_jul KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching GA5_polygon
tutorial6 KOI13_hunter KOI13_pole CEOI13_treasure2
CEOI13_adriatic IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_bus
JOI14_growing APIO14_beads JOI14_voltage JOI14_constellation2
JOI14_straps JOI13_mountain JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret
JOI14_pinball IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game
GA8_array GA8_card JOI13_collecting JOI13_cake
JOI13_koala JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots
BSC_0_0 BSC_0_1 BSC_0_3 OJUZ10_ballparade
OJUZ10_bizarre APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge
IOI15_sorting OJUZ11_judge OJUZ11_space OJUZ11_rail
IOI16_messy IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_fireworks
CEOI16_kangaroo CEOI16_match CEOI16_popeala JOI17_port_facility
JOI17_broken_device JOI17_abduction2 JOI17_dragon2 JOI17_coach
JOI17_long_mansion JOI17_park COI17_ili COI17_raspad
COI17_zagrade JOI15_election_campaign BOI16_park BOI16_swap
BOI15_edi CEOI15_teams POI13_tak POI13_usu
POI13_luk JOI16_memory2 JOI16_dungeon2 JOI16_sushi
JOI16_telegraph JOI16_snowy FXCUP2_ant FXCUP2_city
FXCUP2_ethereum FXCUP2_ransomware FXCUP2_onward FXCUP2_sudoku
FXCUP2_grill FXCUP2_bulb FXCUP2_testdata FXCUP2_padak
FXCUP2_mart FXCUP2_wine POI11_kon POI11_roz
POI11_smi POI11_rot POI11_tem POI11_dyn
POI11_imp POI11_met IOI17_wiring IOI17_train
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic
CEOI17_chase JOI18_construction JOI18_tents JOI18_airline
JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library APIO18_duathlon
IOI08_linear_garden IOI08_teleporters IOI07_aliens IOI07_flood
IOI07_sails IOI07_miners IOI07_pairs IOI07_training
FXCUP3_magic FXCUP3_box FXCUP3_aqua FXCUP3_hill
FXCUP3_key FXCUP3_firstsolve BOI18_alternating BOI18_paths
BOI18_election BOI18_homecoming BOI18_minmaxtree BOI18_parentrises
BOI18_popa BOI18_zalmoxis KOI18_arrowH KOI18_XCorr
KOI18_matrix KOI18_family KOI18_footprint BOI07_sorting
IOI18_combo IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway
JOI19_examination JOI19_naan FXCUP4_hiccup FXCUP4_unique
FXCUP4_cross FXCUP4_museum BOI19_kitchen BOI17_politicaldevelopment
BOI17_railway BOI17_toll BOI17_catinatree BOI17_plusminus
CEOI06_queue CEOI06_meandian BOI06_bitwise BOI06_coins
BOI06_countries BOI06_rle JOI20_building4