Profile of khsoo01

Solved problems
tutorial2 tutorial4 IOI11_race KOI11_train2
APIO13_robots KOI13_jul KOI13_bowl KOI13_body
KOI13_tomato3D KOI13_collect JOI13_watching GA5_polygon
tutorial6 KOI13_hunter KOI13_pole CEOI13_treasure2
CEOI13_adriatic IOI11_crocodile IOI11_ricehub JOI14_bus
JOI14_growing JOI14_voltage JOI14_constellation2 JOI14_straps
JOI13_mountain JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret JOI14_pinball
IOI14_rail IOI14_wall IOI14_game GA8_array
GA8_card JOI13_collecting JOI13_cake JOI13_koala
JOI13_construction JOI13_spy JOI13_mascots BSC_0_0
BSC_0_1 BSC_0_3 OJUZ10_ballparade OJUZ10_bizarre
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_sorting
OJUZ11_judge OJUZ11_space OJUZ11_rail IOI16_messy
IOI16_aliens APIO16_fireworks CEOI16_kangaroo CEOI16_match
CEOI16_popeala JOI17_port_facility JOI17_broken_device JOI17_abduction2
JOI17_dragon2 JOI17_coach JOI17_long_mansion JOI17_park
COI17_ili COI17_raspad COI17_zagrade JOI15_election_campaign
BOI16_park BOI16_swap BOI15_edi CEOI15_teams
POI13_tak POI13_usu POI13_luk JOI16_memory2
JOI16_dungeon2 JOI16_sushi JOI16_telegraph JOI16_snowy
FXCUP2_ant FXCUP2_city FXCUP2_ethereum FXCUP2_ransomware
FXCUP2_onward FXCUP2_sudoku FXCUP2_grill FXCUP2_bulb
FXCUP2_testdata FXCUP2_padak FXCUP2_mart FXCUP2_wine
POI11_kon POI11_roz POI11_smi POI11_rot
POI11_tem POI11_dyn POI11_imp POI11_met
CEOI17_oneway CEOI17_sure CEOI17_building CEOI17_palindromic
CEOI17_chase JOI18_construction JOI18_tents JOI18_airline
JOI18_bitaro JOI18_candies JOI18_library APIO18_duathlon
IOI08_linear_garden IOI08_teleporters IOI07_aliens IOI07_flood
IOI07_sails IOI07_miners IOI07_pairs IOI07_training
FXCUP3_magic FXCUP3_box FXCUP3_aqua FXCUP3_hill
FXCUP3_key FXCUP3_firstsolve BOI18_alternating BOI18_paths
BOI18_election BOI18_homecoming BOI18_minmaxtree BOI18_parentrises
BOI18_popa BOI18_zalmoxis KOI18_arrowH KOI18_XCorr
KOI18_matrix KOI18_family KOI18_footprint BOI07_sorting
IOI18_combo IOI18_werewolf IOI18_doll IOI18_highway
JOI19_examination JOI19_naan BOI19_kitchen