Profile of Bodo171

Bodo171

Solved problems
IOI11_race IOI12_tournament IOI11_parrots JOI13_watching
JOI13_synchronization IOI12_scrivener IOI12_city IOI12_rings
IOI13_dreaming IOI13_cave IOI13_robots IOI13_game
IOI11_garden IZhO12_beauty IZhO12_xor IZhO12_biochips
IZhO11_triangle IZhO11_stones IZhO14_divide IZhO14_bank
IZhO14_blocks IZhO14_marriage IOI11_elephants IOI11_crocodile
IOI11_ricehub APIO14_palindrome APIO14_sequence JOI14_factories
JOI14_fortune_telling2 JOI14_secret JOI14_pinball IOI14_wall
IOI14_game IOI14_gondola IOI14_friend IOI14_holiday
APIO15_sculpture APIO15_skyscraper APIO15_bridge IOI15_boxes
IOI15_horses IOI15_sorting IOI16_molecules IOI16_messy
IOI16_paint IOI16_aliens APIO16_boat APIO16_gap
JOI17_foehn_phenomena JOI17_semiexpress JOI17_joioi JOI17_soccer
JOI17_rope JOI17_long_mansion JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing BOI16_bosses BOI16_cities
BOI13_ballmachine BOI13_numbers BOI13_pipes BOI13_brunhilda
BOI13_tracks CEOI15_indcyc CEOI15_teams APIO17_merchant
CEOI14_007 JOI16_matryoshka JOI17_bulldozer IOI17_wiring
IOI17_prize IZhO17_bootfall IZhO17_money IZhO17_subsequence
IZhO17_game CEOI17_oneway IZhO18_treearray JOI18_stove
JOI18_art JOI18_dango_maker JOI18_commuter_pass JOI18_snake_escaping
JOI18_construction JOI18_tents JOI18_worst_reporter3 JOI18_bitaro
JOI18_candies JOI18_library APIO18_duathlon IOI09_garage
IOI09_mecho IOI09_regions IOI09_salesman BOI18_paths
JOI18_catdog BOI18_minmaxtree BOI18_popa BOI18_zalmoxis
IOI18_seats IOI18_werewolf JOI19_ho_t1 JOI19_ho_t2
JOI19_ho_t3