Profile of Vladth11

Vladth11

Solved problems
IOI11_race IOI12_supper JOI13_watching JOI13_synchronization
IOI13_cave IOI13_robots balkan11_trapezoid balkan11_timeismoney
IZhO13_school IZhO13_trading IZhO12_biochips IZhO12_apple
IZhO14_blocks BOI14_postmen JOI14_secret CEOI14_carnival
JOI14_pinball IOI14_game IOI14_holiday IOI15_boxes
IOI15_sorting IOI16_tetris IOI16_molecules APIO16_fireworks
APIO16_gap CEOI16_icc CEOI16_kangaroo CEOI16_match
CEOI16_popeala JOI17_joioi JOI16_selling_rna JOI16_skyscraper
JOI15_election_campaign JOI15_sterilizing COI16_palinilap COI16_torrent
BOI16_cities BOI13_ballmachine COCI16_tarifa COCI16_vjestica
CEOI15_teams CEOI15_pipes COCI15_akcija COCI15_baloni
COCI15_vudu APIO17_merchant JOI17_bulldozer POI11_imp
POI11_met COCI17_cezar COCI17_lozinke COCI17_zigzag
IZhO17_game CEOI17_museum CEOI17_oneway CEOI17_sure
CEOI17_building CEOI17_palindromic COCI18_pictionary COCI18_planinarenje
IZhO18_treearray IOI17_mountains IOI17_coins JOI18_stove
JOI18_dango_maker JOI18_construction COI18_paprike info1cup18_norela
IOI09_regions IOI08_printer IOI08_fish IOI08_linear_garden
IOI07_sails IOI07_miners BOI11_grow BOI18_genetics
JOI18_bubblesort2 JOI18_catdog CEOI18_clo CEOI18_glo
CEOI18_lot CEOI18_toy IOI18_combo IOI18_werewolf
COCI18_zamjena COCI18_cipele BOI19_nautilus LMIO19_bulves
LMIO19_triusis APIO19_strange_device APIO19_bridges APIO19_street_lamps
BOI17_politicaldevelopment BOI17_railway BOI17_catinatree JOI19_remittance
IOI19_shoes IOI19_split CEOI19_cubeword CEOI19_diameter
IZhO19_segments RMI18_traffickers RMI18_colors COCI20_spiderman
COCI20_nivelle NOI20_mountains NOI19_feast NOI18_knapsack
JOI20_building4 JOI20_capital_city NOI20_discharging CCO20_day2problem1
CEOI20_fancyfence CEOI20_roads CEOI20_startrek CEOI20_cleaning
JOI20_power IOI20_jelly IOI20_stations RMI20_floppy
RMI20_peru JOI21_ho_t3 JOI21_foodcourt BOI21_books
JOI21_financial IOI21_dna BOI22_art BOI22_events
BOI22_island CEOI22_abracadabra CEOI22_homework CEOI22_prize
CEOI22_measures IOI23_overtaking